Polityka przetwarzania Danych Osobowych

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Polityka przetwarzania danych osobowych w Instytucie Terapii Komórkowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim ITK przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Warszawskiej 30 budynek nr 7, 10-082 Olsztyn (dalej jako „ITK”).

  ITKwyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktowaćwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: inspektor@itkmed.pl;

 2. Konieczność przekazania danych osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy.

  3. Zakres danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:
  a. nazwisko i imię (imiona),
  b. data urodzenia,
  c. oznaczenie płci,
  d. adres miejsca zamieszkania,
  e. numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

  g. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność kwalifikacji do terapii oraz prowadzenia terapii przez  ITK.

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz świadczenia usługi medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

  Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności ITK w ramach realizacji umów zawartych z Pacjentami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Pacjenta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do kwalifikacji do Terapii, prowadzenia Terapii wraz z ewentualną hospitalizacją oraz wykonania usługi zgodnie z umową.

  • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  • Jako podmiot leczniczy podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentado celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ITKlub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
 4. Odbiorcydanych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.

  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na ITK obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być wszczególności:upoważnieni pracownicy,biura informacji gospodarczej, instytucje  płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz ITK.

  Ponadto dane mogą być przekazywane tylko podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ITK i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ITK i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

 5. Czasprzechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z ITKumowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na ITK w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów oraz świadczenia usług medycznych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ITK;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ITK stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • wniesienia w dowolnymmomenciesprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychz przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy ITKprzetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • żądania przeniesienia danych osobowych; przeniesienie polega na otrzymaniu od ITK Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez ITK pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pacjentów.